แบบทดสอบ เรื่องสมบัติของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

  1. สารประกอบในข้อใด เมื่อเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้แล้วเกิดเขม่ามากที่สุด

ก.   C6H6                   ข.  C6H10                         ค.  C6H12                          ง.  C6H14

2.สารประกอบในข้อใด  ไม่ฟอกสีสารละลายโบรมีนในที่มืด  แต่ฟอกสีสารละลายโบรมีนในที่สว่างและไม่ฟอกสีสารละลาย  KMnO4    

 ก.  C4H6                   ข. C4H10                        ค. C4H12                             ง. C4H16

3. สารประกอบต่อไปนี้       1. เฮกเซน        2.  เฮกซีน         3.  ไซโคลเฮกซีน    4.  เบนซีน

สารประกอบข้อใด  ที่มีสมบัติฟอกจางสีสารละลายโบรมีนในทั้งในที่มืด  ที่สว่าง  และฟอกจางสีสารละลาย KMnO4

ก.  ข้อ 1 และ 2          ข. ข้อ 2 และ 3           ค. ข้อ 3 และ 4     ง. ข้อ1, 2 และ 3

4.  ในกลุ่มสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีสูตรทั่วไปร่วมกัน  ถ้าจำนวนอะตอมของคาร์บอนลดลงเรื่อย ๆ จะมีสถานะตามลำดับอย่างไร  ?

ก.  ก๊าซ   ของเหลว   ของแข็ง                              ค.  ของแข็ง  ก๊าซ   ของเหลว

ข.  ของแข็ง  ของเหลว  ก๊าซ                              ง.  ของเหลว  ก๊าซ   ของแข็ง

5.  ปฏิกิริยาการเติม  จะเกิดขึ้นกับสารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทใดต่อไปนี้

1.  แอลเคน     2. แอลคีน      3. แอลไคน์    4.  ไซโคลแอลเคน       5. ไซโคลแอลคีน

ก.  ข้อ 1 และ 5         ข. ข้อ 2 และ 3     ค.  ข้อ  3 และ  4                ง. ข้อ 1, 2 และ 3

6.     วว   คือสูตรโครงสร้างของไซโคลเฮกซีน  สูตรโมเลกุลของไซโคลออกทีนคือข้อใด ?

ก.  C7H12                      ข. C8H14              ค. C9H16                  ง. C9H18

7. ถ้าต้องการใช้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนเป็นเชื้อเพลิง  ควรเลือกสารประกอบประเภทใด

เพราะเหตุใด ?

ก.      แอลเคน  เพราะในโมเลกุลมีพันธะระหว่างคาร์บอนอะตอมเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมด เกิดการสันดาปที่สมบูรณ์

ข.      แอลคีน  เพราะในโมเลกุลมีพันธะระหว่างคาร์บอนอะตอมเป็นพันธะคู่  1  พันธะ  จึงเกิดการสันดาปที่สมบูรณ์

ค.      แอลไคน์  เพราะในโมเลกุลมีพันธะระหว่างคาร์บอนอะตอมเป็นพันธะสาม 1 พันธะ จึงเกิดการสันดาปที่สมบูรณ์

ง.       ไซโคลแอลคีน  เพราะในโมเลกุลมีพันธะระหว่างคาร์บอนอะตอมเป็นพันธะคู่ 1 พันธะ  และจับกันเป็นวง  จึงเกิดการสันดาปที่สมบูรณ์

เฉลย

1) ก.                       2) ข.                       3) ข.                       4) ข.                5) ข.                       6) ข.                       7) ก.

โฆษณา

สมบัติของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

1. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล สารประกอบไฮโดรคาร์บอนทุกชนิด จะประกอบด้วยธาตุ C และ H  พันธะที่เกิดจาก C กับ C จะเป็นพันธะเดี่ยว (C – C), พันธะคู่ (C= C) หรือพันธะสาม (C = C) มีผลต่างของตัวอิเล็กโทรเนกาตีวิตีเป็นศูนย์ จึงเป็นพันธะไม่มีขั้วและพันธะที่เกิดจาก C กับ H มีผลต่างของค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีมีค่าน้อยมาก จึงถือว่าเป็นพันธะไม่มีขั้ว ดังนั้นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนทุกชนิดจัดเป็นโมเลกุลไม่มีขั้วแรงยึดเหนี่ยว ระหว่างโมเลกุลของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเป็นแรงแวนเดอร์วาลส์
2. การเผาไหม้     Read more…

คุณสมบัติของแอลเคน

แอลเคนมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพาราฟินไฮโดรคาร์บอน  หรือเรียกสั้น ๆ ว่าพาราฟิน คือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่อิ่มตัวที่สุด  มีสูตรทั่วไปคือ CnH2n+2  เมื่อ n  คืออะตอมของคาร์บอน  เริ่มตั้งแต่  n = 1, 2, 3,…

แอลเคนประกอบด้วย  คาร์บอน  และไฮโดรเจน  พันธะระหว่าง  C – C และ C- H เป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมด

สมบัติทางกายภาพของแอลเคน Read more…

เฉลยแบบทดสอบเรื่องตังเร่งปฏิกิริยาและตัวหน่วงปฏิกิริยาเคมี

ข้อ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

คำตอบ

เฉลยแบบทดสอบเรื่อง อุณหภูมิกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ข้อ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

คำตอบ

Post Navigation