แบบทดสอบ เรื่องสมบัติของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

  1. สารประกอบในข้อใด เมื่อเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้แล้วเกิดเขม่ามากที่สุด

ก.   C6H6                   ข.  C6H10                         ค.  C6H12                          ง.  C6H14

2.สารประกอบในข้อใด  ไม่ฟอกสีสารละลายโบรมีนในที่มืด  แต่ฟอกสีสารละลายโบรมีนในที่สว่างและไม่ฟอกสีสารละลาย  KMnO4    

 ก.  C4H6                   ข. C4H10                        ค. C4H12                             ง. C4H16

3. สารประกอบต่อไปนี้       1. เฮกเซน        2.  เฮกซีน         3.  ไซโคลเฮกซีน    4.  เบนซีน

สารประกอบข้อใด  ที่มีสมบัติฟอกจางสีสารละลายโบรมีนในทั้งในที่มืด  ที่สว่าง  และฟอกจางสีสารละลาย KMnO4

ก.  ข้อ 1 และ 2          ข. ข้อ 2 และ 3           ค. ข้อ 3 และ 4     ง. ข้อ1, 2 และ 3

4.  ในกลุ่มสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีสูตรทั่วไปร่วมกัน  ถ้าจำนวนอะตอมของคาร์บอนลดลงเรื่อย ๆ จะมีสถานะตามลำดับอย่างไร  ?

ก.  ก๊าซ   ของเหลว   ของแข็ง                              ค.  ของแข็ง  ก๊าซ   ของเหลว

ข.  ของแข็ง  ของเหลว  ก๊าซ                              ง.  ของเหลว  ก๊าซ   ของแข็ง

5.  ปฏิกิริยาการเติม  จะเกิดขึ้นกับสารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทใดต่อไปนี้

1.  แอลเคน     2. แอลคีน      3. แอลไคน์    4.  ไซโคลแอลเคน       5. ไซโคลแอลคีน

ก.  ข้อ 1 และ 5         ข. ข้อ 2 และ 3     ค.  ข้อ  3 และ  4                ง. ข้อ 1, 2 และ 3

6.     วว   คือสูตรโครงสร้างของไซโคลเฮกซีน  สูตรโมเลกุลของไซโคลออกทีนคือข้อใด ?

ก.  C7H12                      ข. C8H14              ค. C9H16                  ง. C9H18

7. ถ้าต้องการใช้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนเป็นเชื้อเพลิง  ควรเลือกสารประกอบประเภทใด

เพราะเหตุใด ?

ก.      แอลเคน  เพราะในโมเลกุลมีพันธะระหว่างคาร์บอนอะตอมเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมด เกิดการสันดาปที่สมบูรณ์

ข.      แอลคีน  เพราะในโมเลกุลมีพันธะระหว่างคาร์บอนอะตอมเป็นพันธะคู่  1  พันธะ  จึงเกิดการสันดาปที่สมบูรณ์

ค.      แอลไคน์  เพราะในโมเลกุลมีพันธะระหว่างคาร์บอนอะตอมเป็นพันธะสาม 1 พันธะ จึงเกิดการสันดาปที่สมบูรณ์

ง.       ไซโคลแอลคีน  เพราะในโมเลกุลมีพันธะระหว่างคาร์บอนอะตอมเป็นพันธะคู่ 1 พันธะ  และจับกันเป็นวง  จึงเกิดการสันดาปที่สมบูรณ์

เฉลย

1) ก.                       2) ข.                       3) ข.                       4) ข.                5) ข.                       6) ข.                       7) ก.

Advertisements

Single Post Navigation

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: