คุณสมบัติของแอลเคน

แอลเคนมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพาราฟินไฮโดรคาร์บอน  หรือเรียกสั้น ๆ ว่าพาราฟิน คือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่อิ่มตัวที่สุด  มีสูตรทั่วไปคือ CnH2n+2  เมื่อ n  คืออะตอมของคาร์บอน  เริ่มตั้งแต่  n = 1, 2, 3,…

แอลเคนประกอบด้วย  คาร์บอน  และไฮโดรเจน  พันธะระหว่าง  C – C และ C- H เป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมด

สมบัติทางกายภาพของแอลเคน

1.  แอลเคน  ดำรงได้ทั้ง 3 สถานะ C1 – C4                  สถานะก๊าซ

C5 – C17                 สถานะของเหลว

C18 – Cn                 สถานะของแข็ง

2. จุดหลอมเหลว  แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอะตอมของคาร์บอนที่เพิ่มขึ้น

3. จุดเดือด  เพิ่มขึ้นตามอะตอมของคาร์บอนที่เพิ่มขึ้น

4. ไม่ละลายน้ำ  เพราะเป็นโมเลกุลโคเวเลนต์ที่ไม่มีขั้ว

5. ถ้าแอลเคนที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน  แต่สูตรโครงสร้างต่างกัน  แอลเคนโซ่ตรง  จุดหลอมเหลว    จุดเดือดจะสูงกว่าที่มีโซ่กิ่ง

6. ไม่นำไฟฟ้าทุกสถานะ

7. มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ  ความหนาแน่นมากสุดของแอลเคนคือ 0.8 g / cm3

สมบัติทางเคมีของแอลเคน (ปฏิกิริยาของแอลเคน)

1. ปฏิกิริยาสันดาป (combustion)  เกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์  ไม่มีเขม่าและควันดังสมการ

CxHy  +  (x + y/4) O2    →             xCO2   +  y/2 H2O

เช่น                  2 C2H6  +  7 O2      →                  4CO2   +  6 H2O

2. ปฏิกิริยาแทนที่ (substitution)  เกิดปฏิกิริยาได้ในที่มีแสงสว่าง  ดังสมการ

light

C6H14  +  Br2    →            C6H13Br  +  HBr

3. ปฏิกิริยาแฮโลจิเนชัน (Halogenation)  คือ  ปฏิกิริยาแทนที่ด้วยธาตุเฮโลเจน

light

C6H14  +  Cl2   →              C6H13Cl  +  HCl

4. ปฏิกิริยาแตกสลายโดยใช้ความร้อน (Cracking)  คือปฏิกิริยาที่ไฮโดรคาร์บอนโมเลกุลใหญ่จะแตกสลายให้เล็กลงโดยใช้ความร้อน  โดยต้องมีตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสม  เช่น

400 – 600 c

CH3 – CH2 – CH2 – CH3     →               C4H8   + C3H6   + C2H6   + C2H4   + CH4   + H2

Al2O3 – SiO2

ถ้าต้องการเตรียมสารเริ่มต้นของแอลเคน คือ มีเทน (Metane)  เตรียมได้จากอะลูมิเนียมคาร์ไบด์ทำปฏิกิริยากับน้ำ  หรือกรดไฮโดรคลอริก เจือจาง  ดังสมการ            Al4C3  +  12H2O    →             4Al(OH)3   +  3 CH4

Al4C3  +  12HCl       →          4AlCl3   +  3 CH4

ไอโซเมอร์ของแอลเคน

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน  พวกแอลเคนจะเริ่มมีไอโซเมอร์ตั้งแต่อะตอมของคาร์บอนเท่ากับ  4  คือ

C4H10                      มี             2              ไอโซเมอร์

C5H12                      มี             3              ไอโซเมอร์

C6H14                      มี             5              ไอโซเมอร์

C7H16                      มี             9              ไอโซเมอร์

C8H18                      มี             18           ไอโซเมอร์

C9H20                      มี             35           ไอโซเมอร์

C10H22                     มี             75           ไอโซเมอร์

Advertisements

Single Post Navigation

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: