แบบทดสอบ เรื่อง อุณหภูมิกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

  1. กราฟแสดงการกระจายพลังงานของโมเลกุล  ดังนี้

ถ้านำสาร  A      มาทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ  T1      และ  T2

ข้อใดถูกต้องที่สุด

ก.      พลังงานก่อกัมมันต์ที่อุณหภูมิ T1 สูงกว่าที่อุณหภูมิ T2

ข.      อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ T1 เร็วกว่าที่อุณหภูมิ T2

ค.      อัตราการชนกันที่อุณหภูมิ T1 สูงกว่าที่อุณหภูมิ T2

ง.       จำนวนโมเลกุลที่มีพลังงานสูงกว่า Ea ที่อุณหภูมิ T1 มากกว่า T2

2. ปฏิกิริยาระหว่าง Fe กับ O2 ที่อุณหภูมิห้องจะเกิดได้ช้า แต่ถ้าเผา Fe ให้ร้อนจัดก่อนแล้วผ่านก๊าซ O2ลงไปจะเกิดปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็ว เหตุผลข้อใดถูกต้อง

ก.      ที่อุณหภูมิสูงจำนวนการชนต่อนาทีจะสูงขึ้น อัตราการเกิดปฏิกิริยาจึงเพิ่มขึ้น

ข.      พลังงานก่อกัมมันต์จะลดต่ำลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น อนุภาคจำนวนมากมีพลังงานพอที่จะเกิดปฏิกิริยา

ค.      โลหะจะขยายตัวมากที่อุณหภูมิสูงเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิว อัตราการเกิดปฏิกิริยาจึงเพิ่มขึ้น

ง.       จำนวนอนุภาคที่มีพลังงานสูงกว่าพลังงานก่อกัมมันต์มีมากขึ้น อัตราการเกิดปฏิกิริยาจึงสูงขึ้น

3. จากข้อมูลในข้อ (2) กราฟแสดงพลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเป็นอย่างไร

ก.      กราฟของปฏิกิริยาทั้งสองระบบไม่เปลี่ยนแปลง

ข.      กราฟของปฏิกิริยาที่เผาให้ร้อนจะมีพลังงานของปฏิกิริยาสูงขึ้น

ค.      กราฟของปฏิกิริยาที่อุณหภูมิห้องจะมีพลังงานของสารตั้งต้นต่ำกว่าผลิตภัณฑ์

ง.       กราฟของปฏิกิริยาที่เผาให้ร้อนจะมีพลังงานของสารตั้งต้นสูงกว่า

4.      จากปฏิกิริยา AgNO3 (aq)  +  HCl (aq)    →    AgCl (s)  +  HNO3 (aq)

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยามีดังนี้

  1.      ความเข้มข้นของ  AgNO3  และ  HCl 2. พื้นที่ผิวของ AgCl

3.   อุ่นสารละลาย  AgNO3  และ  HCl  ให้อุณหภูมิสูงขึ้น

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อใด

ก.      ข้อ  1  และ  2                  ข.      ข้อ  2  และ  3

ค.      ข้อ  1  และ  3                  ง.      มีผลทุกข้อ

5.      กราฟแสดงการกระจายโมเลกุลที่พลังงานต่างๆ ที่ T1  T2  และ T3 (T1 < T2< T3) และ ระบบทุกอุณหภูมิมีจำนวนโมเลกุลเท่ากัน


ข้อใดถูกต้องที่สุดจากข้อมูลนี้

ก.      อัตราการเกิดปฏิกิริยา  x  เกิดขึ้นช้าและน้อยมาก ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ T1 หรือ T2 หรือ T3 ก็ตาม

ข.      ที่อุณหภูมิต่างๆกันปฏิกิริยา  y  จะมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงสุดที่อุณหภูมิ T2

ค.      อัตราการเกิดปฏิกิริยา  z  จะเกิดเร็วกว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยา  x  และ  y  ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ T1 หรือ T2 หรือ T3 ก็ตาม

ง.       ปฏิกิริยา y จะมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วกว่า z แต่ช้ากว่า  x ไม่ว่าจะเป็นที่อุณหภูมิใดๆ

6.   การที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนั้นเป็นเพราะเหตุใด

ก.      โมเลกุลชนบ่อยครั้งขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

ข.      โมเลกุลชนกันแรงขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

ค.      โมเลกุลที่มีพลังงานสูงพอที่จะเกิดปฏิกิริยา  มีจำนวนมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

ง.       พันธะในโมเลกุลของสารตั้งต้นจะถูกทำละลายได้ง่ายเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

7. เมื่อนำก๊าซไฮโดรเจน  และก๊าซออกซิเจนมาผสมกันในภาชนะที่อุณหภูมิห้อง  พบว่าไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้น(ระบบที่ 1 )   แต่ถ้ามีประกายไฟเกิดขึ้นภายในภาชนะที่มีก๊าซทั้ง 2 อยู่(ระบบที่ 2)   จะเกิดปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วและรุนแรงมาก  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

1. พลังงานก่อกัมมันต์ของทั้งสองระบบมีค่าเท่ากัน

2. ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซออกซิเจนเป็นปฏิกิริยาคายพลังงาน

3. ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซออกซิเจนเป็นปฏิกิริยาดูดพลังงาน

ข้อสรุปใดถูกต้อง

ก. ข้อ 1 และ 2

ข. ข้อ 1 และ 3

ค. ข้อ 2 และ 3

ง. ข้อ 1  ถูกข้อเดียว

8.  การเพิ่มอุณหภูมิ ไม่เพิ่มสิ่งใดต่อไปนี้

ก. พลังงานกระตุ้น

ข. ความเร็วของโมเลกุล

ค. อัตราการเกิดปฏิกิริยา

ง. ความถี่ในการชนกันของอนุภาค

9. จากภาพด้านล่างนี้  ข้อใดเป็นข้อความที่ถูกต้องที่สุด


ก.      ที่ 40 º C  จำนวนโมเลกุลที่จะเกิดปฏิกิริยาได้มากกว่าที่ 70 ºC

ข.      ที่ 40 º C  จำนวนโมเลกุลที่จะเกิดปฏิกิริยาได้อยู่ในพื้นที่ b และ e

ค.      จำนวนโมเลกุลที่จะเกิดปฏิกิริยาได้อยู่ในพื้นที่ d

ง.       ที่ 70 º C  จำนวนโมเลกุลส่วนใหญ่ที่จะเกิดปฏิกิริยาได้อยู่ในพื้นที่ d และ e

10.ถ้ากล่าวว่า เมื่ออุณหภูมิลดลง อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะลดลง  ข้อสรุปใดไม่ถุกต้อง

ก. มีการชนกันน้อยลง

ข. พลังงานก่อกัมมันต์เพิ่มขึ้น

ค. การชนกันมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาน้อยลง

ง. มีอะตอมหรือโมเลกุลที่มีพลังงานลดลงเพิ่มขึ้น

Advertisements

Single Post Navigation

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: