แบบทดสอบ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

1. จากข้อความต่อไปนี้ข้อใดกล่าวถูกต้อง

1. หน่วยที่นิยมใช้ในปฏิกิริยาเคมี คือ โมล /ลิตร.วินาที

2. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีหมายถึง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ย

3. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ย หมายถึงปริมาณของสารที่เปลี่ยนไปทั้งหมดต่อเวลาที่ใช้ทั้งหมด

4. อัตราการเกิดปฏิกิริยา  ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ จะมีค่าเท่ากันทุกช่วงเวลา

ก. 1,2,

ข. 3,4

ค. 1,2,4

ง. 1,2,3

2. CH3OH  ทำปฏิกิริยากับ HCl  เกิดเป็น  CH3Cl  และ  H2O เมื่อวัดความเข้มข้นของ  HCl  ในขณะเกิดปฏิกิริยาได้ผลดังแสดงในตารางต่อไปนี้

เวลา ( s)

ความเข้มข้นของ HCl  ( mol/l)

0

80

159

314

628

1.85

1.66

1.53

1.31

1.02

อัตราการเกิดปฏิกิริยาในช่วงเวลา  159 – 314 เป็นเท่าใด

ก.  0.0014  mol/l/s

ข.  0.0023  mol/l/s

ค.  0.0092  mol/l/s

ง.   0.0178 mol/l/s

3.จากโจทย์ข้อ  2  อัตราการเกิดปฏิกิริยา เฉลี่ยเป็นเท่าใด

ก.  0.0014   mol/l/s

ข.    0.0016   mol/l/s

ค.    0.0013   mol/l/s

ง.     0.0092   mol/l/s

4.อัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยหมายถึงข้อใด

ก. ค่าที่แสดงอัตราการลดลงของสารตั้งต้น หรือการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์  ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

ข. ค่าที่แสดงอัตราการลดลงของสารตั้งต้น หรือการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์  ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาต่อหนึ่งหน่วยเวลา

ค. ค่าที่แสดงอัตราการเพิ่มขึ้นของสารตั้งต้น หรือการลดลงของผลิตภัณฑ์  ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

ง. ค่าที่แสดงอัตราการเพิ่มขึ้นของสารตั้งต้น หรือการลดลงของผลิตภัณฑ์  ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาต่อหนึ่งหน่วยเวลา

5.   การทดลองผสมสาร   Aและสาร B  เพื่อดูระยะเวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา ได้ผลการทดลองดังตาราง

ปริมาณสาร เวลา
A B (นาที)
5 5 5
5 10 5
5 15 5
10 5 5
10 10 10
10 15 10
15 5 5
15 10 10
15 15 15

ถ้าเพิ่มปริมาณสาร  A  เป็น  20  กรัม  และใช้สาร  B 5  กรัม  เวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาจะเป็นเท่าใด

ก.  น้อยกว่า  5 นาที

ข.  5 นาที

ค.  10 นาที

ง.  15 นาที

6. จากปฏิกิริยาต่อไปนี้

2M  +  3N                      3O +  P (g)

เริ่มต้นใช้แก๊ส   M   5  โมล ทำปฏิกิริยากับแก๊ส N    3 โมล ในภาชนะ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อเวลาผ่านไป 25 วินาที วัดปริมาณของแก๊ส  P  ทันที พบว่าเกิดขึ้น  0.5  โมล อัตราการเกิดปฏิกิริยาเท่ากับเท่าไร

ก.  0.03 mol/s

ข.  0.02 mol/s

ค.  0.10 mol/s

ง.  0.05  mol/s

7. จากการศึกษาเกี่ยวกับอัตราเร็วของปฏิกิริยา 2N2O5 (g) →4 NO2(g) + O2 (g) ได้ผลการทดลองเป็น 2 ช่วงดังนี้

ช่วงที่

เวลา (s)

[O2] (mol/l)

1

6

12

21

36

2

42

48

72

75

อัตราเร็วในช่วงแรกมีค่าเท่าใด

ก.  2.50  mol/l-s

ข.  3.00  mol/l-s

ค.  5.50  mol/l-s

ง.   6.00  mol/l-s

8. จากข้อ 7 จงพิจารณาว่าข้อใดถูกต้องที่สุด

ก. อัตราเร็วช่วงแรก  มีค่าเท่ากับช่วง ที่ สอง

ข. อัตราเร็วช่วงที่สองมีค่าสูงกว่าช่วงแรก

ค. อัตราเร็วช่วงแรก มีค่าเป็น 5 เท่าของช่วงที่สอง

ง. อัตราเร็วช่วงที่สอง มีค่าเป็น 2 เท่าของช่วงแรก

9. จากการทดลองวัดปริมาตรก๊าซไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นเมื่อเสียบลวดแมกนีเซียมลงในหลอดทดลองที่มีกรดไฮโดรคลอริกอยู่ ได้ผลการทดลองดังตาราง

ปริมาตรแก๊สไฮโดรเจน  (ซีซี)

เวลา (วินาที)

5

30

10

65

15

100

20

155

25

225

ถ้าต้องการเก็บแก๊สไฮโดรเจนเพิ่มอีก 5 ซีซี คือจาก 25 – 30 ซีซี  คาดว่าจะต้องเสียเวลาเพิ่มขึ้นอีกเท่าใด เมื่ออัตราการเกิดปฏิกิริยายังมีแนวโน้มเช่นนี้อีกต่อไป

ก. ไม่เกิน 30 วินาที

ข.ประมาณ 30-55 วินาที

ค. ประมาณ 55- 70 วินาที

ง. มากกว่า 70 วินาที

Advertisements

Single Post Navigation

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: