แบบทดสอบ เรื่อง พื้นที่ผิวของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

1. จากปฏิกิริยา  Zn (s)  +  H2SO4 (aq)   →     Zn SO4(aq)  + H2 (g)

ถ้าต้องการ H2 ปริมาตร 11.2 dm3 ที่ STP ให้เกิดเร็วที่สุด

ควรเลือกการทดลองในข้อใด

ก.      Zn (s) 5 cm  พันเป็นเกลียวผสม H2SO4 (aq) 2 mol / l   200 cm3

ข.      Zn (s) 5 cm  บดเป็นผงละเอียดผสม H2SO4 (aq) 2 mol / l    500 cm3

ค.    Zn (s) 5 cm  ตัดเป็นชิ้นเล็กๆผสม H2SO4 (aq) 1 mol / l  600 cm3

ง.    Zn (s) 5 cm  พับทบไปมาผสม H2SO4 (aq) 3 mol / l  200 cm3

2. ในการทดลองการเผา Mg ในชามกระเบื้องข้อใดมีผลทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยา ระหว่าง Mg กับอากาศเปลี่ยนแปลง

1.    ส่วนที่ผิวของ  Mg                    2.    ความดันของอากาศ

3.    มวลของ   Mg                               4.    ความเข้มข้นของ O2 ในอากาศ

ข้อที่ถูกต้องคือ

ก.   1   และ   2

ข.   1   และ   3

ค.   2   และ   4

ง.   1  2   และ   4

3. ปฏิกิริยาระหว่างของแข็ง  และก๊าซเกิดขึ้นได้เอง  ถ้าต้องการให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นควรทำอย่างไร

ก.   ลดอุณหภูมิ     บดของแข็งให้เป็นผงละเอียด

ข.   ลดความดัน    ทำให้ของแข็งมีอุณหภูมิสูงขึ้น

ค.   เพิ่มความดัน   บดของแข็งให้เป็นผงละเอียด

ง.   เพิ่มความดัน   ทำให้ของแข็งมีอนุภาคใหญ่ขึ้น

4. ในการทดลองทำปฏิกิริยาระหว่างโลหะ Mg กับกรด HCl ได้ก๊าซ H2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ในรูปต่างๆ ต่อไปนี้


กราฟข้อใดถูกต้อง

ก. 1 , 2 , 3 , 4

ข. 1 , 2

ค. 1 , 3

ง. 2 , 3 , 4

5.      ถ้าปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย  HCl  0.5 mol / dm3   20 cm3กับหินปูนที่เป็นก้อนเล็กๆ 0.5 กรัม  มีอัตราการเกิดปฏิกิริยา =  xและได้ผลิตภัณฑ์  =  y  การเปลี่ยนไปใช้หินปูนที่บดเป็นผงละเอียดโดยมีมวลเท่าเดิมแทน  จะได้ผลอย่างไร

        อัตราการเกิดปฏิกิริยา

ปริมาณผลิตภัณฑ์

ก.                      =     xข.                      >    x

ค.                      <    x

ง.                      =    x

>  y

=  y

> y

=  y

6. เมื่อใส่ 1 mol/l ของสารละลาย HCl  จำนวน 25 cm3 ลงในหินปูนชิ้นเล็ก  ๆ  จะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้น  การเปลี่ยนแปลงในข้อใดที่ไม่ทำให้อัตราของปฏิกิริยาเริ่มต้นเพิ่มขึ้น

ก. ใช้  1 mol/l ของสารละลาย HCl  จำนวน 100 cm3

ข. ใช้  2 mol/l ของสารละลาย HCl  จำนวน 25 cm3

ค. ใช้  2.5 mol/l ของสารละลาย HCl  จำนวน 10 cm3

ง.  บดหินปูนให้เป็นผงละเอียด

7. ถ้าใช้ลวดแมกนีเซียม ทำปฏิกิริยากับกรดเกลือ ดังสมการนี้

Mg (s)  + 2 HCl(aq) → MgCl2(aq) + H2(g)

ในการทดลองต่อไปนี้  เมื่อใช้ลวดแมกนีเซียม ที่มีมวลเท่ากัน ข้อใดปฏิกิริยาจะเกิดเร็วที่สุด

ก. ใช้ แมกนีเซียมเป็นเส้นขนาดใหญ่  และใช้ HCl 0.1 nol/l 30 cm3

ข. ใช้ แมกนีเซียมเป็นเส้นขนาดใหญ่  และใช้ HCl 0.3 nol/l 10 cm3

 ค.  ใช้ แมกนีเซียมเป็นเส้นเล็ก  ๆ  และใช้ HCl 0.1 nol/l 30 cm3

ง.   ใช้ แมกนีเซียมเป็นเส้นเล็ก ๆ   และใช้ HCl 0.3 nol/l 10 cm3

8. จากการทดลอง 2 การทดลองภายใต้สภาวะอุณหภูมิและความดันเดียวกันโดยใช้แคลเซียมคาร์บอเนตทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง

ในการทดลองที่ 1 เติมผงแคลเซียมคาร์บอเนตมากเกินพอลงใน  HCl 0.1 nol/l 20 cm3

ในการทดลองที่ 2 เติมก้อนแคลเซียมคาร์บอเนตมากเกินพอลงใน  HCl 0.1 nol/l 20 cm3

วัดปริมาตรของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้น  แล้วนำมาเขียนกราฟกับเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปดังกราฟ

กราฟคู่ใดตรงกับผลการทดลองทั้ง 2 นี้

ข้อ

การทดลองที่ 1   ผงแคลเซียมคาร์บอเนต

การทดลองที่ 2   ก้อนแคลเซียมคาร์บอเนต

X

Y

X

Z

Y

X

Y

Z

9. การเพิ่มพื้นที่ผิวของสารตั้งต้นมีผลอย่างไรต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา เพราะเหตุใด

ก.  อัตราการเกิดปฏิกิริยามีค่าสูง  เพราะ อนุภาคมีพลังงานเพิ่มขึ้น

ข. อัตราการเกิดปฏิกิริยามีค่าต่ำ  เพราะ อนุภาคมีการชนมากขึ้น

ค. อัตราการเกิดปฏิกิริยามีค่าสูง  เพราะ อนุภาคมีการชนเพิ่มขึ้น

ง. อัตราการเกิดปฏิกิริยามีค่าต่ำ  เพราะ อนุภาคมีพลังงานเพิ่มขึ้น

10. ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ก. พื้นที่ผิวจะมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เฉพาะปฏิกิริยาที่มีของแข็ง

ข. การเพิ่มพื้นที่ผิวทำได้โดยการบด ตัด หั่น

ค. การเพิ่มพื้นที่ผิวเป็นการเพิ่มอนุภาคที่สัมผัสกัน

ง. การเพิ่มพื้นที่ผิว ทำให้มีค่าพลังงานก่อกัมมันต์ลดลง

Advertisements

Single Post Navigation

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: