แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี

1. เมื่อให้โลหะแคลเซียม  อยู่ในอากาศจะไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นจนกว่าจะจุดด้วยไม้ขีดไฟ  ข้อใดถูก

ก.   ปฏิกิริยาระหว่างแคลเซียมกับออกซิเจนเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน

ข.    เมื่อจุดด้วยไม้ขีดไฟ  แคลเซียมจึงสัมผัสกับก๊าซออกซิจน

ค.   สภาพปกติแคลเซียมและก๊าซออกซิเจนมีพลังงานสูงไม่พอ

ง.   พลังงานความร้อนจากไม้ขีดไฟไปลดพลังงานกระตุ้นลง

2. จากข้อมูลในตารางด้านล่าง  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ก. ปฏิกิริยาที่   1   มีจำนวนโมเลกุลที่ชนกันแล้วมีโอกาสเกิดเป็นสารผลิตภัณฑ์ได้มากที่สุด

ข. ปฏิกิริยาที่   2   เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน

ค. ปฏิกิริยาที่   3 เป็นปฏิกิริยาคายความร้อน ถ้าต้องการให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้น ต้องเพิ่มอุณหภูมิให้กับระบบ

ง.  ปฏิกิริยาที่   4   มีค่าพลังงานก่อกัมมันต์มากที่สุด แสดงว่าปฏิกิริยาเกิดได้เร็วที่สุด

3. จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยา

ข้อสรุปใดถูกต้อง

ก. ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาดูดพลังงานและพลังงานที่ดูดเข้าไปมีค่าเท่ากับ   E2  –  E3

ข. ปฏิกิริยานี้เกิดได้เร็วเพราะ  E1  ต่ำกว่า E3  มาก

ค. ปฏิกิริยานี้เกิดได้เร็วเพราะ  E3  ต่ำกว่า  E2  มาก

ง. ปฏิกิริยามีพลังงานกระตุ้นเท่ากับ   E2  – E1

4. การเตรียมสาร  E โดยเริ่มจากสาร   A  มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานดังนี้

ปฏิกิริยานี้มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างไร

ก. ดูดพลังงาน  = w – y

ข. คายพลังงาน = z

ค.คายพลังงาน = z – y

ง.คายพลังงาน = x

5. จากโจทย์ข้อ 4 ปฏิกิริยาของสาร  A  →C  มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างไร

ก. ดูดพลังงาน = w-x

ข. คายพลังงาน = w+x

ค. ดูดพลังงาน = w-y

ง. คายพลังงาน = w+y

6.จากโจทย์ข้อ 4 ค่าพลังงานก่อกัมมันต์ มี 2 ค่า คือค่าใด

ก.  w   ,  x

ข.  w  ,  y

ค.  w  ,  z

ง.  x  ,  z

7. ถ้า  A  → B  เป็นปฏิกิริยาคายพลังงานและเป็นปฏิกิริยาผันกลับได้

ก. สารตั้นต้นจะมีระดับพลังงานต่ำกว่าระดับพลังงานของผลิตภัณฑ์

ข. เมื่อลดอุณหภูมิลงจะทำให้พลังงานก่อกัมมันต์ ( Ea) เพื่มขึ้น

ค. พลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยาจะมีค่าเท่ากับพลังงานก่อกัมมันต์ของปกิกิริยา B→ A

ง. พลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยาจะมีค่าน้อยกว่าพลังงานก่อกัมมันต์ของปกิกิริยา B→ A

จากกราฟใช้ตอบคำถามข้อ 8-10

8. ค่าพลังงานก่อกัมมันต์ ของทั้ง 3 ปฏิกิริยานำมารวมกัน มีค่าเท่าใด

ก.  145 kJ/mol

ข.  150 kJ/mol

ค.  155 kJ/mol

ง.  160 kJ/mol

9. จงเปรียบเทียบอัตราเร็วของปฏิกิริยา A B และ C

ก.  A มีอัตราเร็วสูงกว่า C

ข.  C มีอัตราเร็วกว่า B

ค.  อัตราเร็วของ A และ B เท่ากัน

ง.  B มีอัตราเร็วสูงกว่า A

10. ข้อความใดถูกต้อง

ก.  ปฏิกิริยา A และ B  คายความร้อน

ข.  ปฏิกิริยา B  และ C ดูดความร้อน

ค.  ปฏิกิริยา A คายความร้อน ส่วน B  ดูดความร้อน

ง.  ปฏิกิริยา B คายความร้อนส่วน C  ดูดความร้อน

Advertisements

Single Post Navigation

One thought on “แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: