แบบทดสอบ เรื่อง ผลของความเข้มข้นต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

1.            จากปฏิกิริยา    Zn (s)  +  H2SO4 (aq)   → Zn SO4(aq)  + H2 (g)

ถ้าต้องการ H2 ปริมาตร 11.2 dm3 ที่ STP ให้เกิดเร็วที่สุด ควรเลือกการทดลองในข้อใด

ก.    Zn (s) 5 cm3  พันเป็นเกลียวผสม   H2SO4 (aq) 2 mol / l   200 cm3

ข.    Zn (s) 5 cm3  บดเป็นผงละเอียดผสม H2SO4 (aq) 2 mol / l    500 cm3

ค.    Zn (s) 5 cm3  ตัดเป็นชิ้นเล็กๆผสม H2SO4 (aq) 1 mol / l  600 cm3

ง.    Zn (s) 5 cm3  พับทบไปมาผสม H2SO4 (aq) 3 mol / l  200 cm3

2. สารละลาย  A  และ B ทำปฏิกิริยากันได้ผลดังตาราง

การทดลอง

{ A }

mol / dm3

{ B }

mol / dm3

เวลาในการเกิด

ปฏิกิริยา (s)

1

2

3

4

0.30

0.15

0.30

0.15

0.15

0.30

0.30

0.15

25

12

12

25

จากการทดลองข้อสรุปใดถูกต้อง

ก.         ความเข้มข้นของ  A  และ B มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา

ข.         ความเข้มข้นของ B ไม่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา

ค.         การทดลองครั้งที่ 4 ถ้าเพิ่มความเข้มข้นของ B เวลาในการเกิดปฏิกิริยาจะลดลง

ง.         การทดลองครั้งที่ 1 ถ้าเพิ่มความเข้มข้นของ  A เวลาในการเกิดปฏิกิริยาจะลดลง

3.  ผ่านก๊าซ  CO  กับ O2 ลงในภาชนะจุ  500 cm3  ที่อุณหภูมิห้อง  แล้วเผาให้ร้อน

เกิดปฏิกิริยาดังนี้   2CO (g)  +   O2 (g)   →   2CO2 (g) ถ้าลดปริมาตรภาชนะลงครึ่งหนึ่ง แล้วเผาที่อุณหภูมิเดิม  อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเร็วขึ้นเพราะเหตุใด

ก.      โมเลกุลของก๊าซจะชนกันแรงขึ้น

ข.      โมเลกุลของก๊าซชนกันถูกทิศทางมากขึ้น

ค.      จำนวนโมเลกุลของก๊าซจะเพิ่มขึ้น  จึงชนกันมากขึ้น

ง.       ความเข้มข้นของก๊าซเพิ่มขึ้น  จึงชนกันมากขึ้น

4.  การเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้น  มีผลทำให้มีอัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงขึ้น  เพราะเหตุใด

ก.      จำนวนอนุภาคของสารตั้งต้นเพิ่มมากขึ้น  จึงมีโอกาสชนกันได้บ่อยครั้ง

ข.      จำนวนอนุภาคของสารตั้งต้นเพิ่มขึ้น  จะทำให้อนุภาคชนกันถูกทิศทาง

ค.      จำนวนอนุภาคของสารตั้งต้นเพิ่มขึ้น  เป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวของสารตั้งต้น

ง.       จำนวนอนุภาคของสารตั้งต้นเพิ่มขึ้น   เป็นการเพิ่มพลังงานก่อกัมมันต์

5.  ในการทดลองการเผาลวด Mg ในชามกระเบื้อง  ข้อใดมีผลทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง Mg กับอากาศเปลี่ยนแปลง

  1. พื้นที่ผิวของ Mg
  2. ความดันของอากาศ
  3. มวลของ  Mg
  4. ความเข้มข้นของ O2 ในอากาศ

ข้อที่ถูกต้องคือ

ก.   ก   และ   ข

ข.   ก   และ   ง

ค.   ข   และ   ง

ง.    ข   และ  ค

6.  นักเรียนผู้หนึ่งใส่สังกะสีชิ้นหนึ่งลงในกรดเกลือเข้มข้น 2 mol/l  เขาสังเกตว่าอัตราการเกิดฟองแก๊สจะเกิดสูงสุดภายในเวลาอันสั้น  แล้วก็ลดลง  เขาเสนอว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาลดลงเพราะเหตุใด

1. เมื่อปฏิกิริยาดำเนินไป  ความเข้มข้นของกรดลดลง

2. เมื่อปฏิกิริยาดำเนินไป พื้นที่ผิวของสังกะสีลดลง

3. ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาคายพลังงาน

จากข้อเสนอของนักเรียนผู้นี้ข้อใดถูก

ก. ข้อ 1 และ 2

ข. ข้อ 1 และ 3

ค. ข้อ 2 และ 3

ง. ทั้งข้อ 1 2 และ 3

7. การเตรียมก๊าซไฮโดรเจนทำได้โดยนำกรดไฮโดรคลอริกมาทำปฏิกิริยากับโลหะสังกะสี

ถ้านักเรียนผู้หนึ่งมีกรดและสังกะสีอยู่วิธีการใดที่มีส่วนช่วยให้เขาได้ก๊าซไฮโดรเจนในปริมาณเพิ่มขึ้นมากที่สุดขณะที่ใช้เวลาเท่ากัน

ก. ใช้กรดไฮโดรคลอริก  3  mol/l จำนวน 100 cm3

ข. ใช้กรดไฮโดรคลอริก  2  mol/l จำนวน 200 cm3

ค. ใช้กรดไฮโดรคลอริก  4  mol/l จำนวน 100 cm3

ง.  ใช้กรดไฮโดรคลอริก  3  mol/l จำนวน 200 cm3

8.  ปฏิกิริยาที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาไม่ขึ้นกับความเข้มข้นของสารตั้งต้น

ก. ปฏิกิริยาระหว่างเหล็กกับกรดไฮโดรคลอริก

ข. ปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมไธโอซัลเฟตกับกรดไฮโดรคลอริก

ค. ปฏิกิริยาระหว่างโลหะโซเดียมในน้ำ

ง.  ปฏิกิริยาการกำจัดแอลกอฮอล์ในเลือดของมนุษย์

9. ปฏิกิริยา A  + BV → C  + D มีผลการทดลองดังนี้

หลอดที่ ความเข้มข้นของ   A ความเข้มข้นของ B ปริมาณสาร   C  ต่อเวลา
1 0.20 0.20 2
2 0.20 0.20 2
3 0.30 0.40 8
4 0.40 0.40 ……

อัตราการเกิดปฏิกิริยานี้ขึ้นอยู่กับสารใด  และ ปริมาณสาร C ต่อเวลาในหลอดที่ 4  มีค่าเท่าใด

ก. สาร  A   และปริมาณสาร C ต่อเวลา =  8

ข. สาร  B   และปริมาณสาร C ต่อเวลา =  8

ค. สาร  A   และ สาร  B และปริมาณสาร C ต่อเวลา =  8

ง.  สาร  A   และสาร B และปริมาณสาร C ต่อเวลา =  16

10. ปฏิกิริยา Mg (s) +2 HCl(aq) → MgCl2(aq)  +  H2(g)  ข้อใดทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น

ก.  ถ้าใช้  Mg เพิ่มขึ้น 10  กรัม

ข. ถ้าใช้กรด HCl เพิ่มขึ้น 20 มิลลิลิตร

ค. ถ้าใช้กรด HCl เข้มข้นจาก 0.1 mol/l  เป็น 0.2 mol/l

ง. ถ้าใช้กรด HCl เข้มข้นจาก 0.1 mol/l  เป็น 0.02 mol/l

Advertisements

Single Post Navigation

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: