แบบทดสอบ เรื่อง ตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวหน่วงปฏิกิริยาเคมี

1.ปฏิกิริยาเติมก๊าซ H2 แก่สารอินทรีย์จะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้าไม่เติมผงนิเกิลลง ในปฏิกิริยาและเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาแล้วจะได้นิเกิลเหมือนเดิม ผงนิเกิลมีผลต่อปฏิกิริยาอย่างไร

ก.      ลดพลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยา

ข.      เพิ่มพลังงานจลน์ให้โมเลกุลสารตั้งต้น

ค.      ลดความแตกต่างระหว่าง  ระดับพลังงานของสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์

ง.       เพิ่มความสามารถในการผสมเป็นเนื้อเดียวกันของสารที่เข้าทำปฏิกิริยา

2.      A  +  B       →       C  +  D    เมื่อมีตัวเร่งปฏิกิริยา

เมื่อเติมตัวเร่งปฏิกิริยา  จะลดพลังงานก่อกัมมันต์   ไปเท่าไร

ก.      a  –  b

ข.      b  –  a

ค.      d  –  c

ง.       c  –  d

3.      สาร 3 ชนิด คือ A , B และ C ปริมาณเท่ากันผสมกัน เมื่อเวลาผ่านไปตรวจหาปริมาณทั้ง 3 ได้ดังกราฟ

จากกราฟ  หมายความ ข้อใดถูกต้อง

ก.      A   →  C

ข.      A + B    →    C

ค.      B + C    →  A + B

ง.       4.B + C    →  A

4.      NH2NO2  +  OH     ↔       H2O  +  NHNO2

NHNO2            →     N2O  +  OH

ปฏิกิริยารวม   NH2NO2       ↔               H2O  +  N2O

สารใดเป็นตัวเร่ง

ก.                  OH

ข.                  H2O

ค.                  N2O

ง.                   NHNO2

5.      จงพิจารณา  การเติมตัวเร่งปฏิกิริยา  ในปฏิกิริยาหนึ่งๆ จะมีผลต่อข้อใดต่อไปนี้

  1. Ea
  2. ปริมาณผลิตภัณฑ์
  3. กลไกการเกิดปฏิกิริยา
  4. พลังงานรวมของปฏิกิริยา
  5. เวลาในการเกิดปฏิกิริยา

ก.      1  4  5

ข.      1    3  5

ค.      1  3  4  5

ง.       1  2  3  4  และ  5

6.  หน้าที่ของตัวเร่งปฏิกิริยา คือ ข้อใด

ก.      ลดความแตกต่างระหว่างพลังงานของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์

ข.      เพิ่มพลังงานให้กับโมเลกุลของระบบ

ค.      ลดพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยา

ง.       ช่วยเพิ่มจำนวนครั้งของการชนกันของโมเลกุลของสารตั้งต้น

7.  เราทราบได้อย่างไรว่า MnO2  เป็นเพียงตัวเร่งปฏิกิริยาในการเผา KClO3

ก.   MnO2  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ  ทั้งสิ้น ระหว่างที่เกิดปฏิกิริยาเคมี

ข.   มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านฟิสิกส์เท่านั้น  สมบัติทางเคมีไม่เปลี่ยนอย่างถาวร

ค.  ปริมาณลดลงเล้กน้อยและคุณภาพของ MnO2 ยังเหมือนเดิม

ง.   ปริมาณและคุณภาพของ MnO2 ยังเหมือนเดิม

8.  ข้อความใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยา

ก.   ทำให้ได้สารใหม่เพิ่มขึ้น

ข.   ทำให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นกว่าเดิม

ค.   ทำให้ขั้นตอนของปฏิกิริยาเปลี่ยนไป

ง.   ทำให้พลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น

9.  ปฏิกิริยา    X + Y      Z   มีกราฟระหว่างพลังงานและการดำเนินไปของปฏิกิริยา  ดังรูป

จากกราฟสรุปได้ว่า

  1. ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาคายความร้อน
  2. ตัวเร่งปฏิกิริยาจะช่วยลดพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยา
  3. ตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้ปฏิกิริยานี้ดำเนินไป 2 ขั้น  ขั้นที่ 1 เร็ว   ขั้นที่ 2 ช้า

ข้อสรุปข้อใดถูกต้อง

ก.  1  และ  2

ข. 2  และ  3

ค.  1  และ  3

ง.  1  2  และ  3

10. ในปฎิกิริยาดูดความร้อน  ถ้าเติมตัวเร่งปกิกิริยาลงไปในปกิกิริยาจะมีผลอย่างไร

ก. ปฏิกิริยาจะดูดความร้อน  และมีพลังงานก่อกัมมันต์มากกว่าเดิม

ข. ปฏิกิริยาจะดูดความร้อน  และมีพลังงานก่อกัมมันต์น้อยกว่าเดิม

ค. ปฏิกิริยาจะคายความร้อน  และมีพลังงานก่อกัมมันต์มากกว่าเดิม

ง. ปฏิกิริยาจะคายความร้อน  และมีพลังงานก่อกัมมันต์น้อยกว่าเดิม

Advertisements

Single Post Navigation

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: