แบบทดสอบ เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี

1. ปฏิกิริยาการรวมตัวเป็นปฏิกิริยาเคมีที่รวมสารตั้งต้น 2 ตัว มีการสร้างพันธะได้สารประกอบขึ้นมาขบวนการของสารที่มีการจัดเรียงอะตอมของสารโดยมีการสลายพันธะและ/หรือการสร้างพันธะใหม่ทำให้ได้ผลผลิตใหม่ที่มีคุณสมบัติทางเคมีแตกต่างจากสารเดิม                เรียกว่าปฏิกิริยาอะไร

ก.  การสังเคราะห์

ข.  การสลายทางเคมี

ค.  ไอออนไนซ์เซชัน

ง.  ปฏิกิริยาเคมี

2. ปฏิกิริยาเคมีที่รวมสารตั้งต้น 2 ตัว มีการสร้างพันธะได้สารประกอบขึ้นมาเป็นปฏิกิริยาแบบใด?

ก.  ปฏิกิริยาการสลายตัว

ข.  ปฏิกิริยาการรวมตัว

ค.  ปฏิกิริยาแทนที่ 2 ครั้ง

ง.  ปฏิกิริยาการแทนที่

3. ปฏิกิริยาเคมีที่มีสารตั้งต้น 2 ตัว ตัวที่เป็นธาตุจะเข้าแทนที่ธาตุหนึ่งในสารตั้งต้นที่เป็นสารประกอบเรียก เราปฏิกิริยาว่าอะไร?

ก.  ปฏิกิริยาการสลายตัว

ข.  ปฏิกิริยาการรวมตัว

ค.  ปฏิกิริยาแทนที่ 2 ครั้ง

ง.  ปฏิกิริยาการแทนที่

4. ปฏิกิริยาที่มีสารประกอบ 2  ตัวมาทำปฏิกิริยากันในอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมจากสารประกอบหนึ่งแลกเปลี่ยนกับอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมของสารประกอบอีกตัวหนึ่ง  ปฏิกิริยาว่าอะไร?

ก.  ปฏิกิริยาการสลายตัว

ข.  ปฏิกิริยาการรวมตัว

ค.  ปฏิกิริยาแทนที่ 2 ครั้ง

ง.  ปฏิกิริยาการแทนที่

5. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

1.  ณ อุณหภูมิหนึ่ง โมเลกุลของแก๊สจะมีพลังงานจลน์ต่าง ๆ กัน

2.  เมื่อโมเลกุลชนกันบางครั้งก็เกิดปฏิกิริยาเคมีบางครั้งก็ไม่เกิด

3.  ในการเกิดปฏิกิริยาเคมี  โมเลกุลเมื่อชนกันต้องมีพลังงานอย่างน้อยเท่ากับพลังงานก่อกัมมันต์  แต่ทิศทางของการชนไม่สำคัญ

ข้อความใดถูกต้อง

ก.  1 , 2

ข.  2 , 3

ค.  3 , 4

ง.  1 , 2 , 3

6. ข้อใดถูกต้องสำหรับพลังงานก่อกัมมันต์

ก.  พลังงานก่อกัมมันต์ไม่มีผลต่ออัตราเร็วของปฏิกิริยา

ข.  พลังงานก่อกัมมันต์จะมีค่าสูงสำหรับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นช้า ๆ

ค.  พลังงานก่อกัมมันต์เป็นค่าคงที่ที่ใช้ในการหาอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมี

ง.  พลังงานก่อกัมมันต์จะมีค่าเท่ากันสำหรับปฏิกิริยาไปข้างหน้าและปฏิกิริยาย้อนกลับ

7. ปฏิกิริยาต่อไปนี้เมื่อทดลองที่อุณหภูมิเดียวกัน  โดยใช้ความเข้มข้นของสารตั้งต้นทุกชนิดเท่ากันดังนี้

1.  A  +  B  →  AB             Ea  = 40 kJ

2.  X  + Y  →  XY              Ea  = 10 kJ

3.  M  + N → MN                Ea  = 20 kJ

ข้อใดถูกต้อง

ก.  ปฏิกิริยา 1 เกิดง่ายกว่าปฏิกิริยา 3

ข.  ปฏิกิริยา 1 เกิดง่ายกว่าปฏิกิริยา 2

ค.  ปฏิกิริยา 2  เกิดง่ายกว่าปฏิกิริยา 3

ง.  ปฏิกิริยา 3 เกิดง่ายกว่าปฏิกิริยา 2

8. พลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยา คือ ข้อใด

ก.  พลังงานน้อยที่สุดที่ต้องใช้เริ่มต้นเกิดปฏิกิริยา

ข.  พลังงานจลน์ของอนุภาคที่ชนกันแล้วจะใช้ในการเกิดปฏิกิริยา

ค.  พลังงานที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า

ง.  พลังงานที่น้อยที่สุดที่เกิดจากอนุภาคชนกันแล้วเกิดปฏิกิริยา

9. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยา

1. พลังงานก่อกัมมันต์

2. ทิศทางการชน

3. ชนิดของสารตั้งต้น

4. พลังงานของปฏิกิริยา

ก.  1 , 2

ข.  1 , 2 , 3

ค.  1 , 3 , 4

ง.  1 , 2 , 3, 4

10. พลังงานก่อกัมมันต์มีผลต่อค่าใด

ก. ทิศทางการชน

ข. อัตราการเกิดปฏิกิริยา

ค. พลังงานของปฏิกิริยา

ง.  การเกิดเร็วหรือช้าของปฏิกิริยา

Advertisements

Single Post Navigation

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: